fb icon soitankoulussa icon

Opiskelu / Muskarit, kerhot ja lapsikuoro

Muskarit, kerhot ja lapsikuorot

» Vauvamuskari 3kk-1v.
» Musiikkileikkikoulu 1-2v.
» Musiikkileikkikoulu 3-5v.
» Soitinkokeilumuskari 6v.
» Kantelemuskari 5-6v.
» Sisarusryhmät
» Lapsikuorot
» Soitinvalmennus 6-8v.
» Musiikkikerho Fermaatti 7-8v.
Bändikerhot 7-12v.
» Yleistä


SYKSYN 2021 RYHMIEN AJANKOHDAT LÖYTYVÄT HAKULOMAKKEELTA

Vauvamuskari 3kk-1v.

Laulua ja liikutusta, sylivauvan kiikutusta! Loruillaan, lauletaan, liikutaan, leikitään ja tanssitaan lapsen kanssa. Jumpataan ja siiputellaan peitolla, körötellään ja kiikutellaan sylissä, tanssitaan ja lennellään sävelten siivin. Tutuksi tulevat omat varpaat ja aikuisen tanssiva syli – koko maailma, se on tässä!

Hiukan myöhemmin musiikki ja leikit, rytmi ja sävelet houkuttelevat jo enemmän liikkumaan ja toimimaan itse. Nautitaan yhdessä tekemisestä vauhdikkaan musiikin viemänä ja opetellaan rauhoittumaan musiikin mukana. Uusia loruja ja lauluja opetellaan ja tutustutaan musiikin maailmaan yhä monipuolisemmin.

Vauva-ajan muskareissa tärkeää ovat yhdessä tekemisen riemu ja musiikin kuuntelu – motorisen kehityksen myötä tehtävät monipuolistuvat ja lapsen oma tekeminen lisääntyy. Muskarissa laulamme lorut, laulut ja hyräilyt – vanhoja tuttuja sekä uusia kehtolauluja. Ohjelmaan kuuluvat myös liike, käsi- ja jalkajumpat, soittaminen, tanssiaskeleet ja rumpurytmit.

Muskarissa tavoitteena on:

 • lapsen ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • mielihyvän ja turvallisuuden tunteen lisääminen
 • opetella kuuntelemaan ja rauhoittumaan
 • oppia uusia leikkejä ja lauluja sekä toimintatapoja lapsen kanssa myös kotona tehtäväksi
 • kehtolaulujen tuntemuksen lisääminen ja perinteen jatkuminen
 • motorisen kehityksen vahvistaminen musiikin ja liikkeen avulla
 • lapsen omatoimisuuden rohkaiseminen
 • tukea lapsen luonnollista suuntausta liikkumiseen

Musiikkileikkikoulu 1-2v.

Lapsi musisoi itse, yhdessä vanhemman ja kavereiden kanssa. Lapsi osaa jo itse, mutta tarvitsee aikuista – tueksi, turvaksi ja pitämään huolta. Lapsi oppii seuraamalla ja kuuntelemalla ja osallistuu toimintaan itsenäisesti. Yhdessä on kiva soittaa ja liikkua! Ryhmissä totumme yhdessäoloon toisten lasten ja aikuisten kanssa. Siellä muodostuu turvallinen, musiikin sävyttämä, myönteinen ja luottamuksellinen tunnelma.

Kaksivuotiaiden muskarissa nautitaan vielä vanhemman turvallisesta läsnäolosta mutta välillä harjoitellaan irtaantumista ja omatoimista tekemistä. Tuetaan itsenäistymistä ja rohkaistaan kokeilemaan uusia, jo vaativampiakin tehtäviä.

Muskarissa tärkeinä musiikillisina rakennuspalikoina toimivat laulut, laululeikit, lorut, soittaminen, rytmileikit ja liikunta, musiikin kuuntelu ja oma soittaminen. Vaikka muskari onkin ensisijaisesti leikkiä on sillä myös pedagogisia tavoitteita, kuten motoristen valmiuksien vahvistaminen musiikin ja liikkeen avulla, sosiaalisten taitojen ja keskittymiskyvyn kehittäminen ja uusien laulujen ja lorujen oppiminen.

Muskarissa totutellaan yhdessäoloon muiden lasten ja aikuisten kanssa, opetellaan huomioimaan myös muut ryhmän jäsenet sekä tuetaan ja vahvistetaan lapsen omaa tekemistä.

Musiikkileikkikoulu 3-5v.

Lapsi osallistuu toimintaan jo ilman vanhempaa: totutellaan ryhmässä olemiseen sosiaalisia taitoja oppien ja muita huomioiden. Oman äänen ja motorisen kehittymisen myötä lasta kannustetaan yhä monipuolisempiin ilmaisukeinoihin.

Harjoitetaan keskittymiskykyä sekä itsenäistä että ryhmässä toimimista. Harjaannutetaan valmiuksia vastaanottaa ja tuottaa musiikkia: tutustutaan keho- ja rytmisoittimiin sekä soitetaan melodiasoittimilla pieniä melodioita. Esiinnytään myös muiden iloksi. Opetellaan musiikillisten käsiteparien tunnistamista ja kehitetään rytmi- muoto- harmonia- ja melodiatajua. Tutustutaan rytmiin ja melodiaan, tunnistetaan säveltasoja ja osataan tuottaa niitä laulaen ja soittaen.

Oman kehon ja tilan hallinnan oppiminen ovat keskeisiä asioita musiikin ja liikunnan keinoin. Muskarissa vahvistetaan oman kehon tuntemusta, tilan hallintaa sekä eri liikunnallisten muotojen hallintaa (piiri, ketju, rivi, polut, suunnat). Nautitaan kasvaneista taidoista, luodaan niillä omaa ja uutta ja iloitaan yhteismusisoinnista!

Muskarissa tärkeitä ovat laulut, leikit ja lorut, piirileikit, musiikin kuuntelu ja kuvallinen ilmaisu. Tärkeitä tavoitteita ovat mm. ryhmässä toimimisen taitojen tukeminen, mielikuvituksen ja tunne-elämän kasvun vahvistaminen, yhteismusisointitaitojen oppiminen, oman kehon hallinnan lisääminen sekä loru- ja lauluvaraston kartuttaminen. Lasta rohkaistaan tuottamaan itse musiikkia, laulaen ja soittaen – näin vahvistetaan myös positiivista minä-kuvaa!

 

Soitinkokeilumuskari 6v.


Lukuvuoden kulku:


Syyskaudella on 60 min muskaritunnit, joiden aikana myös soitinesittelyt.

Kukin valitsee haluamansa soittimet (enintään kolme) joululomaan mennessä.

Kevätkaudella muskarituntien lisäksi henkilökohtaiset soittotunnit soitonopettajien ohjauksessa. Soittotunnit sovitaan erikseen soitonopettajien kanssa.


Soittotunteihin on varattu jokaista lasta kohden 9 x 15 minuuttia. Annetun ajan voi käyttää esim. kolmen eri soittimen soittotunteihin, kuhunkin 3 x 15 min tai soitinopettajan ehdotuksen mukaisesti. Soittotunteihin varatun ajan voi käyttää myös yhden tai kahden soittimen opiskeluun.

Musiikkiopisto tarjoaa soittimet (poikkeuksena piano) kokeilun ajaksi lainaksi ja lapsi saa viedä kyseisen instrumentin kotiinsa soittojakson ajaksi. Opisto ei erikseen vakuuta soittimia, vaan ne ovat perheiden vastuulla.

Esiteltävät soittimet, näistä siis valitaan 1 -3 soitinta kokeilujaksolle:

Jousisoittimet  Puupuhaltimet   Vaskipuhaltimet   Muut
viulu    nokkahuilu   (tasku)trumpetti  harmonikka
sello    huilu  käyrätorvi    kitara
alttoviulu  (tasku)klarinetti    pasuuna  piano
kontrabasso  saksofoni  eufonium (baritonitorvi) kantele

                   

Kantelemuskari 5-6v.

Kantelemuskari on suunnattu 5-6 -vuotiaille lapsille, jotka haluavat aloittaa soittoharrastuksen muskarimaailmassa 5- kielisen kanteleen keinoin. Kanteleensoitto antaa hyvät perusteet myöhemmälle soittoharrastukselle. Kantelemuskarista voi myös halutessaan jatkaa esim. Kanteleyhtyeeseen ja syventää soittotaitojaan.

Oppituntien sisällöstä:

 • kantele tutuksi soittimena
 • kanteleen soittotavat
 • rytmiikka ja melodia taju
 • improvisaatio
 • soittaminen yksin ja ryhmässä
 • säestäminen

Oppilaalla tulee olla oma 5-kielinen kantele.

Sisarusryhmät

Sisarusryhmässä musisoivat nimensä mukaisesti sisarukset yhdessä aikuisen kanssa. Mukana voi olla vaikkapa vauva ja leikki-ikäinen sisarus tai kaksi leikki-ikäistä sisarusta. Toiminta suunnitellaan ryhmän lapsien mukaan. Sisarusryhmä on hyvä vaihtoehto silloin, kun perhe haluaa yhteistä tekemistä tai ei ole mahdollista tuoda lapsia omiin ryhmiin.

Sisarusryhmän tavoitteet mukailevat toimintaan osallistuvien lasten ikäryhmätavoitteita. Tavoitteena on myös sisarusten innostaminen yhteisiin puuhiin. Isommat sisarukset saavat osallistua pienempien lasten leikkeihin ja leikittämiseen ja pienemmät sisarukset saavat olla mukana isompien puuhissa ja oppia samalla. Yhdessä tehden opitaan toisiltamme ja toisistamme. Välillä taas ryhmän toiminta jakaantuu isompien ja pienempien lasten kesken.

Tunneilla leikitään, lauletaan, soitetaan, kuunnellaan musiikkia, tehdään musiikkiliikuntaa, loruillaan – ollaan mukavasti yhdessä.

Lahden musiikkiopiston lapsikuorot 4-vuotiaista alkaen

Kolmeen eri ikäryhmään (4-6v, 7-9v, 10-12v) jaettuihin lapsikuoroihin ovat tervetulleita kaikki laulamisesta innostuneet lapset.

Harjoituksissa opetellaan kuuntelemaan ja käyttämään omaa ääntä eri tavoin. Luontaista ja rentoa laulutapaa etsitään leikinomaisten harjoitusten kautta. Ääni on soitin, jonka käyttöä voi kehittää ja parantaa sen ilmaisuvoimaa. 

Kuorossa lapset oppivat kuuntelemaan toisiaan. Yhteistä säveltä etsitään ääniharjoitusten kautta ja moniäänisyyteen tutustutaan kaanonien ja helppojen kaksiäänisten laulujen kautta. Rytmiikka on kuorossa tärkeä osa musisoinnin ja laulamisen riemua sekä oppimista. Siihen liittyviä leikkejä ja harjoituksia tehdään paljon. Laulut opitaan korvakuulolta, joten lukutaitoa ei vaadita. Kuoro esiintyy vuoden aikana erilaisissa tapahtumissa.

Mukaan pääsevät kaikki musiikkiopistossa opiskelevat oppilaat sekä myös opiston ulkopuolelta tulevat lapset. Opistossa jo opiskeleville kuoro on maksuton.


Ohjaaja ja tiedustelut: Sari Sakki, puh. 044-507 1775, sari.sakki@lahdenmusiikkiopisto.fi

Tervetuloa mukaan iloiseen lauluporukkaan!

Soitinvalmennus 6-8v.

Soitinvalmennus on tarkoitettu musiikkileikkikoulun jatkeeksi esikouluikäisille ja juuri koulun aloittaneille. Muutaman vuoden jatkunut musiikkileikkikoulu antaa jo hyvät edellytykset soittoharrastuksen aloittamiselle.

Soitinvalmennus ei ole soitinopiskelua sanan varsinaisessa muodossa eikä, vaan tuttujen leikkien ja laulujen muodossa tutustumista kyseiseen soittimeen. Se on myös tutustumista soittimen opiskelun tärkeisiin seikkoihin. Päivittäinen, pienikin harjoittelu antaa parhaan tuloksen.

Vanhempien aktiivisuus on tärkeää, varsinkin soittimissa, joissa oikean soittoasennon jatkuva tarkkailu on tärkeää niin soittotunnilla kuin kotonakin. Harrastus ei saa olla liian “tiukkapipoista”, vaan oppiminen tapahtuu lasten kehitysvaiheita noudattaen. Kuitenkin tuntien seuraaminen ja asioiden kertaaminen kotona antavat parhaat edellytykset harrastuksen myönteiselle jatkumiselle.

Opetus tapahtuu soittimesta riippuen 2-4 lapsen ryhmissä. Opetusta voidaan järjestää myös yksittäisille oppilaille. Valmennuksessa voi opiskella pääsääntöisesti kahden lukuvuoden ajan, minkä jälkeen suositellaan hakeutumista varsinaiseen soitinopetukseen.


Lahden musiikkiopistolta voi tiedustella vukrasoittimia, mutta pääsääntöisesti jokainen hankkii soittimensa itse. Helpoin tapa soittimen hankkimisesta on sopia siitä syksyllä oman opettajan kanssa.  

Musiikkikerho Fermaatti 7-8v.

Musiikkikerho Fermaatti on musiikkikerho 7-8 -vuotiaille lapsille, jotka vielä etsivät omaa soitintaan. Kerhossa tutustutaan monipuolisesti eri soittimiin ja musiikkiopiston soitonopettajat käyvät myös tunneilla esittelemässä omia soittimiaan. Käymme myös kuuntelemassa soittotunteja ja orkesteriharjoituksia.

Fermaatissa:

 • tutustutaan erilaisiin soittimiin, kuten jousisoittimet, puupuhaltimet, vaskisoittimet, lyömäsoittimet, kosketinsoittimet, kielisoittimet
 • soitetaan yhdessä (rytmisoittimet)
 • tehdään pieniä omia sävellyksiä
 • kuunnellaan erilaista musiikkia
 • iloitaan musiikista

Fermaatissa tavoitteena on mm. musiikkiharrastuksen ja oman soittimen löytäminen sekä yhdessämusisoimisesta nauttiminen. Fermaatti-kerho on monipuolinen löytöretki musiikin maailmaan!Bändikerhot 7-12v.

Lahden musiikkiopistossa toimii kaksi bändikerhoa, 7-9 -vuotiaille sekä 10-12 -vuotiaille. Kerhoon osallistuminen ei vaadi aiempia musiikkiopintoja, vaan kaikki halukkaat voivat hakea mukaan.

Toiminta perustuu yhteismusisointiin, mutta opettaja ohjaa henkilökohtaisesti jokaista oppilasta soittamisen alkuun. Kerhossa opitaan musiikin ja nuotinluvun perusteita ja tutustutaan kaikkiin bändisoittimiin, joita ovat sähkökitara ja -basso, kosketinsoittimet, rummut ja muut pienemmät lyömäsoittimet. Toki siellä myös lauletaan.

Bändikerhot lukuvuosi 2023-2024

Bändikerho 7-9v. ma klo 17.00-17.45
Bändikerho 10-12v. ma klo 17.45-18.30

Bändikerhoa ohjaa opettajamme Antti Akkanen (antti.akkanen@lahdenmusiikkiopisto.fi)Ukulele-muskari

Ukulele-muskarissa opiskellaan ukulelen soittoa laulaen, leikkien ja soittaen. Oppikirjana Muksulele -kirja, jonka on laatinut Salla Marttila. Ukulele -muskariin tarvitaan oma hyvälaatuinen soitin ja Muksulele -kirja. Opettaja opastaa hankinnoissa tarvittaessa.

Yleistä

Varhaisiän musiikkikasvatus


Varhaisiän musiikkikasvatus sisältää musiikkileikkikoulu- ja musiikkivalmennustoiminnan sekä näihin läheisesti liittyvän muun toiminnan. Muskariopetusta järjestetään perhe-, muskari- ja soitinryhmissä, mm:
- vauvamuskarit 0-2 -vuotiaille
- muskarit 3-6 -vuotiaille
- lapsikuorot 4-6v, 7-9v ja 10-12 -vuotiaille
- Musiikkikerho Fermaatti 7-8 -vuotiaille

Esikouluikäisille tarkoitetut soitinvalmennusryhmät (esim. kitara tai piano) kuuluvat myös musiikin varhaiskasvatuksen opintoihin. Soitinvalmennus on ryhmäopetusta, jossa soittimeen ja soittamiseen tutustuminen tapahtuu muskarista tutuin menetelmin.

Musiikkileikkikouluun, perheryhmiin, lapsikuoroihin ja Musiikkikerho Fermaattiin otetaan lapset ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Musiikin varhaiskasvatuksen yleisiä tehtäviä ja tavoitteita

 • totutellaan yhdessäoloon muiden lasten ja aikuisten kanssa
 • nautitaan yhteisleikeistä, lauluista ja musisoinnista
 • luodaan ja kartutetaan loru- ja lauluvarastoa
 • körötellään, leikitään, lauletaan, soitetaan, kuunnellaan ja liikutaan musiikin mukaan
 • tutustutaan suomalaiseen kansanperinteeseen
 • herätetään lapsissa myönteinen asenne musiikkia kohtaan
 • kehittää tasapainoisesti yksilön kokonaispersoonallisuutta ja edistää sosiaalista kasvua
 • totuttaa lapset säännölliseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn
 • antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastamisen syntymiselle
 • luoda ja kehittää musiikin tiedollisia ja taidollisia valmiuksia
 • rohkaista ja tukea lasta omatoimiseen musisointiin
 • tarjota lapselle turvallinen oppimisympäristö ja luoda tiedollisia ja taidollisia valmiuksia musiikin jatko-opintoja varten
 • tukea lapsen henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista