fb icon soitankoulussa icon

Opiskelu / Musiikin perusteet

Musiikin perusteet

Musiikin perusteiden lukujärjestys
Johdatus mupeen
Musiikin perusteet 1-9
Yleisen musiikkitiedon peruskurssi
Teoria I
Säveltapailu I
Harmoniaoppi
Yleinen musiikkitieto I
MupeR/Workshop-bändi
Yleistä

Musiikin perusteiden lukujärjestykset ovat nähtävissä Hakeminen-osiossa.

Musiikin perusteet

Musiikin perusteiden opiskelu tukee oppilaan soitto- ja lauluopintoja. Tunneilla tutustutaan nuottikirjoituksen perusteisiin sekä tonaalisen musiikin perusrakenteisiin ja -käsitteisiin. Pikkuhiljaa opitaan hahmottamaan sekä nuotinnettua että soivaa musiikkia. Lyhyesti sanottuna tavoitteena on hankkia musiikin luku- ja kirjoitustaito. Apuna käytetään ns. rytmitavuja (taa, tii-tii, tiri-tiri jne.) ja laulunimiä (do, re, mi, fa, so, la, ti).

Nuottikirjoituksen perusteisiin kuuluvat mm. nuottiviivasto, nuottiavaimet, nuotinnimet, nuottiarvot ja vastaavat tauot, korotus-, alennus- ja palautusmerkki, etumerkintä ja tahtiosoitus. Musiikin perusrakenteita puolestaan ovat erilaiset tahtilajit, asteikot, intervallit, soinnut ja perusluonteiset sointukulut. Soinnut opetellaan merkitsemään sekä aste- että kirjainmerkintää käyttäen. Opintoihin sisältyy kaikilla tasoilla säestys-, sävellys- ja improvisointiharjoituksia. Kursseilla hyödynnetään tietotekniikkaa (mm. iPadit).


Perustason opinnot: johdatus mupeen, tasot 1–9 sekä yleisen musiikkitiedon peruskurssi. YMT kestää yhden lukuvuoden, muut kurssit yhden lukukauden (puoli vuotta).

Syventävät opinnot: Säveltapailu I, Teoria I, Harmoniaoppi, Yleinen musiikkitieto I, kukin yhden lukuvuoden mittainen.

 

Johdatus mupeen (asiat opitaan yleensä soittotunneilla parin ensimmäisen vuoden aikana, jolloin oppilas voi tulla suoraan mupe 1:een)

 Nuottikirjoituksen perusteet

 • nuottiviivasto: viisi viivaa ja neljä väliä + apuviivat
 • nuottiavain: joko G-avain tai F-avain tai molemmat (riippuu soittimesta)
 • tahtiosoitus ja tahtiviiva; tahtilajit 2/4, 3/4 ja 4/4
 • nuottien nimet/sävelnimet
 • ylennysmerkki, alennusmerkki, palautusmerkki
 • nuottiarvoista kokonuotti, puolinuotti, neljäsosa ja kahdeksasosa, ainakin puolinuotti ja neljäsosa myös pisteellisenä
 • vastaavat tauot
 • kertausmerkki

 

Asteikot, sävellajit, intervallit

 • sävelaskel – kokoaskel ja puoliaskel
 • duuriasteikon rakenne eli koko- ja puoliaskelten järjestys duurissa
 • alustavasti myös luonnollisen tai harmonisen mollin rakenne (riippuu soittimesta)
 • sävellajien etumerkinnät yhteen tai kahteen ylennykseen ja alennukseen saakka
 • intervallit priimistä oktaaviin (ei laatuja)

 

Mupe 1

 • kerrataan nopeasti johdatus mupeen -kurssin asiat
 • oktaavialat pienestä kaksiviivaiseen
 • lauletaan ja soitetaan tuttuja lastenlauluja, joissa käytössä duuriasteikon viisi ensimmäistä säveltä (laulunimet d r m f s)
 • harjoitellaan laulujen sävellajin tunnistamista
 • opetellaan tunnistamaan melodian intervalleja priimistä kvinttiin
 • kolmisointu (duuri)
 • rytminlukuharjoituksia, joissa on mupe 1:n nuottiarvoja ja taukoja
 • rytmin ja melodian kirjoitusharjoituksia, esim. täydennystehtävinä
 • pieniä sävellys- ja improvisointiharjoituksia
 • iPadin musiikkisovelluksista käytössä Noteworks, jonka avulla voi harjoitella nuottien nimiä
 • luokkasoitinten käyttöä (digipianot, ksylofonit ym.)

Mupe 2

 • oktaavialat suuresta kolmiviivaiseen
 • duuripentatoninen asteikko (d r m s l)
 • Monissa lauluissa mukana jo kaikki duuriasteikon sävelet (d r m f s l t d´). Melodiat ovat enimmäkseen asteittaisia, vain vähän hyppyjä soinnun säveleltä toiselle.
 • opetellaan tunnistamaan melodian intervalleja priimistä oktaaviin
 • pisteellinen rytmi
 • alustavasti kolmisointujen astemerkintä: sointuasteet duurissa
 • kolmisointujen kirjainsointumerkintä
 • kadenssit/sointukulut I – V – I ja I – IV – V – I duurissa
 • säestysharjoituksia samoilla soinnuilla
 • transponointiharjoituksia
 • iPad-sovelluksista käytössä Noteworks sekä nuotinnussovellus Touch Notation

 

Mupe 3

 • sävellajien etumerkinnät kolmeen ylennykseen ja alennukseen
 • luonnollinen ja harmoninen molliasteikko
 • duurilauluja, joiden ulottuvuus on enintään septimi (t,– l) tai oktaavi (d – d´)
 • ensimmäiset mollilaulut (l, t, d r m)
 • kuudestoistaosanuotti ja kuudestoistaosatauko
 • duuri- ja mollisoinnun rakentaminen, tunnistaminen ja merkintä
 • kadenssit I – V – I ja I – IV – V – I mollissa
 • säestysharjoituksia samoilla soinnuilla
 • pieniä sävellys- ja improvisointitehtäviä
 • iPad-sovelluksista käytössä Touch Notation ja GarageBand (nauhuriohjelma)

 

Mupe 4

 • sävellajien etumerkinnät neljään ylennykseen ja alennukseen
 • erityylisiä lauluja, joiden ulottuvuus enintään septimi tai oktaavi: duurissa t,– l tai d – d´  ja mollissa s,/si,– f tai l,– l
 • mollipentatoninen asteikko (l, d r m s)
 • tahtilaji 2/2
 • synkooppi
 • sointuasteet harmonisessa mollissa
 • vähennetyn ja ylinousevan kolmisoinnun rakentaminen, tunnistaminen ja merkintä
 • dominanttiseptimisointu (V7)
 • kadenssi I – IV – V7 – I duurissa ja mollissa –> säestysharjoituksia ja soinnutustehtäviä
 • IPad-sovelluksista otetaan käyttöön iReal Pro, jolla voi kirjoittaa ”sointulappuja”

 

Mupe 5

 • erityylisiä lauluja, joiden ulottuvuus enintään septimi tai oktaavi: duurissa t,– l tai d – d´ ja mollissa s,/si,– f tai l,– l
 • duuriasteikkoiset intervallit (puhtaat ja suuret) + pienet intervallit
 • kerrataan kolmisoinnut duurissa ja harmonisessa mollissa
 • asteikkopohjaista improvisointia ja komppaamista: 12 tahdin blues (mollipentatoninen ja bluesasteikko)
 • trioli ja kolmimuunteisuus
 • iPad-sovelluksista käytössä Touch Notation, iReal Pro ja GarageBand
 • luokkasoitinten lisäksi käytetään myös oppilaiden omia soittimia esim. improvisointi- tai sävellysharjoitusten yhteydessä

 

Mupe 6

 • sävellajien etumerkinnät kuuteen ylennykseen ja alennukseen
 • erityylisiä lauluja, joiden ulottuvuus duurissa suunnilleen d – d´ ja mollissa l,– l   
 • melodinen molliasteikko
 • tahtilaji 6/8
 • pienet sekä ylinousevat ja vähennetyt intervallit
 • ylinouseva ja vähennetty kolmisointu
 • kadenssi I – VI – IV – V – I duurissa ja mollissa –> säestysharjoituksia ja soinnutustehtäviä
 • sointupohjaista improvisointia; tutustutaan käsitteisiin sointusävel ja hajasävel (lomasävel, sivusävel)
 • iPad-sovellusten ja luokkasoitinten/oppilaiden omien soitinten käyttöä

 

Mupe 7

 • sävellajien etumerkinnät seitsemään ylennykseen ja alennukseen
 • erityylisiä lauluja, joiden ulottuvuus duurissa suunnilleen d – d´ tai s,– s ja mollissa l´– l
 • rytminlukua
 • kaikkien intervallien kertaus
 • kolmisoinnun käännökset (sekstisointu, kvarttisekstisointu) ja niiden merkintä
 • sointuanalyysiä duurissa ja mollissa; sointuina kolmisoinnut käännöksineen + dominanttiseptimisointu
 • kadenssi I – II6 – V7 – I duurissa ja mollissa –> säestysharjoituksia ja soinnutustehtäviä
 • improvisointi- ja sävellystehtäviä
 • iPadin ja oppilaiden omien soitinten käyttöä

Mupe 8

 • sävellajien, intervallien ja sointujen kertausta
 • erityylisiä lauluja, joiden ulottuvuus duurissa suunnilleen d – d´ tai s,– s ja mollissa l,– l tai m,– m  
 • rytminlukua
 • rytmin ja melodian kirjoitusharjoituksia
 • kolmisoinnun muotojen kertaus (pohjamuoto, terssikäännös, kvinttikäännös)
 • sointuanalyysiä
 • kadenssi I – II6 – I asteen kvarttisekstisointu – V7 – I  duurissa ja mollissa –> säestysharjoituksia
 • sävellys/sovitus- ja improvisointitehtäviä
 • iPadin ja oppilaiden omien soitinten käyttöä

Mupe 9

 • sävellajien, intervallien ja sointujen kertausta
 • laulujen kertausta
 • rytminlukua
 • rytmin ja melodian kirjoitusharjoituksia
 • II asteen septimisointu
 • kadenssit/sointukulut II7 – V7 – I sekä I – VI – II7 – V7 – I  –> säestysharjoituksia
 • sävellys/sovitus- ja improvisointitehtäviä
 • iPadin ja oppilaiden omien soitinten käyttöä

Yleisen musiikkitiedon peruskurssi

 • musiikin historian aikakaudet ja tyylisuunnat renessanssista 1900-luvulle
 • teostyypit (genret)
 • sävellystekniikat
 • säveltäjät ja heidän merkkiteoksensa
 • sinfoniaorkesterin soittimet
 • esittävä säveltaide: kapellimestarit ja muusikot
 • levytykset

Teoria ja säveltapailu I

Näillä opistotason teoria- ja säveltapailukursseilla jatketaan siitä, mihin musiikin perusteissa 1-9 jäätiin. Teorian I kurssilla painottuu sointu-, hajasävel- ja sävellajianalyysi. Lisäksi esitellään uusia asteikkoja ja ns. pienmuodot.

Myös säveltapailussa tulee lisää haasteita kaikilla osa-alueilla. Kun sävelaineisto perustasolla koostuu lähinnä vain sävellajin kantasävelistä ja -soinnuista, nyt melodioihin ja harmoniaan ilmaantuu jonkin verran muunnesäveliä. Rytmitehtävätkin monipuolistuvat ja sisältävät mm. aiempaa enemmän poikkeusjakoisia rytmejä, kuten duoleja, trioleja ja kvintoleja.

Harmoniaoppi

Harmoniaoppi perehdyttää tonaaliselle musiikille ominaisiin sointukulkuihin. Samalla tutustutaan klassisen äänenkuljetuksen periaatteisiin eli niihin yleisiin ohjeisiin, joiden mukaan sointuja yhdistetään toisiinsa. Tehtäviä tehdään sekä kirjoittaen että pianolla soittaen.

MupeR / Workshop-bändi

Muper, eli pop/jazz -teoria säveltapailu sekä Workshop-bändi on tarkoitettu kaikille rytmimusiikin opiskelijoille. Teoriassa ja bändissä käsitellään afroamerikkalaistamusiikkia ilmiöineen sekä kehitetään improvosointitaitoa. 

Mukaan saa tulla kesken lukuvuodenkin. Kokoonpanon soittimet: Kitara, basso, rummut, piano/ keyboard, laulu ja puhaltimet. Teoria/säveltapailussa käytämme tohtori toonika- kirjaa.